5 faktorer att ta hänsyn till vid apputveckling

I en webbpublicerad artikel från HIT Consultant talar man om de många sjukhusappar som utvecklas i USA. I en undersökning har det visat sig att 66 procent av de 100 största sjukhusen i USA erbjuder mobila applikationer, men de används av mindre än 2 procent av patienterna. Bara 11 procent av applikationerna erbjöd funktioner som patienterna själva mest önskade; förnyelse av recept och tillgång till journaler. Här bjuds på fem viktiga faktorer för apputveckling.

Fel inställning till digital innovation kan kosta mycket

I artikeln uttalar sig Sravish Sridhar, VD på Kinvey, ett företag inom molnbaserad mobil-backend-as-a-service (MBaaS) från Boston, om orsakerna till att få appar lyckas ersätta fysiska möten med vårdpersonal:

”De flesta appar är mer som statiska webbsidor och skulle enkelt kunna ersättas av broschyrer. Om patienten inte kan interagera med sitt sjukhus på ett meningsfullt sätt genom appen har det ingen förbättrande effekt på patientvården, även om appen används”.

apputveckling

Han utfärdar också en varning till hälsoinrättningar som funderar på applikationsutveckling eftersom fel inställning till digital innovation kan bli dyrt. Om appen inte motsvarar patientens förväntningar används den inte och det går inte att räkna hem någon ROI. Därför är det viktigt att inte vara för snabb i vändningarna utan tänka till innan man investerar i en app.

Fem faktorer att begrunda då man planerar apputveckling

I artiklen går Sridhar igenom ett antal faktorer som är viktiga att uppmärksamma vid apputvecklingen. Exemplen gäller visserligen sjukhus men samma tankesätt anser vi bör gå att applicera på de flesta verksamheter där det är fråga om att tjänster ska digitaliseras och tillhandahållas elektroniskt. De fem faktorerna är:

  • Budget – Kostnaden för utvecklingen ska inte gälla endast för gränssnittet utan även infrastrukturen. Många köper en snabb och enkel lösning för att testa appen hos användarna, men funktionerna ger inte det användaren behöver. Sedan tolkas det låga användarantalet som att användarna inte vill ha en app. Men det är ju funktionerna de vill ha. Det är värt att lägga en större investering i utvecklingen från början, för att ta fram en bättre tjänst.
  • Kompetens – Många underskattar behovet av (och tillgången på) expertis. För att kunna översätta en fysisk upplevelse till en digital behövs det personer som både förstår tjänstens karaktär och komplexitet samt best praxis inom digitala strukturer och gränssnitt.
  • Säkerhet – Då man hanterar mycket känslig information är det av oerhörd vikt att de system som applikationen hämtar och processar information från finns på plattformar som anpassats efter de gällande kraven på kryptering, dataöverföring och säker lagring. Säkerhetsfrågan bör alltså vara löst innan apputveckling tar vid.
  • Befintlig IT-struktur – Då man planerar sin app måste man, precis som med säkerhetsaspekten, ta hänsyn till den befintliga system verksamheten är beroende av. Inte sällan är dessa för långsamma för att kunna ge den korta responstid appanvändare hunnit vänja sig vid, och om ändringar sker i systemet kommer hela appen behöva skrivas om. Även här är det av vikt att apputvecklarna har god förståelse för de förutsättningar och begränsningar IT-systemen står för.
  • Kultur och molnanpassning – Ännu finns det i vissa organisationer en stor osäkerhet kring säkerheten i molnet. Olika viljor och erfarenheter kan skapa friktion mellan exempelvis ledning och IT, eftersom man har olika synsätt på hur väl en närvaro i molnet går att kombinera med regelefterlevnad. Alla parter behöver vara inblandade och samarbeta i planeringsfasen.

Stora krav och små appar

Problemet idag är att användarna är kräsna och kräver både relevanta funktioner och bra användarupplevelse. Dessutom är marknaden för apputveckling fragmenterad. Många skapar applikationer på eget initiativ på olika håll, vilket både resulterar i sämre kvalitet och stora kostnader för de enskilda aktörerna. Därför behövs fler samordnande funktioner för erfarenhetsutbyte och där olika verksamheter kan gå samman och beställa utveckling och därigenom dela på kostnaden.

Hälsans nya verktyg har lyft fram några exempel sådana verksamheter och organisationer. Bland annat arbetar SKL just nu med en plattform, Deladigitalt.se där offentlig sektor får möjlighet att dela med dig av vad de gör och få stöd, råd och tips från andra.

Kontakta gärna oss på HNV om du vill ha fler tips på vart man kan vända sig.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn