Högre kapacitet och nöjdare patienter med mänskligt fokus

En nyligen publicerad artikel i Harvard Business Review handlar om Rotterdam Eye Hospital, som i tio års tid arbetat för att skapa en mer gästvänlig miljö för sina patienter. För att anpassa sjukhusets miljöer för bättre interaktion mellan vårdgivare och patient har man anammat ett personfokus.

Ett team bestående av VD, CFO, chefer, personal och läkare vid Rotterdam Eye Hospital arbetade tillsammans för att först skapa förståelse för hur deras patienter kände när de kom in i sjukhuset och vad som kunde göras för att förbättra upplevelsen. Man insåg snart att de flesta av patienterna kände rädsla för att helt mista sin syn och det primära målet blev därför att minska patienternas oro.

För att få idéer om och verkställa förbättringar av sjukhusets tjänster vände sig teamet till resurser både inom och utanför hälso- och sjukvårdssektorn. Med små stegvisa försök, till liten ekonomisk risk, gjordes förändringar och man kunde implementera dem fullt ut då de gett önskvärd effekt. Med smarta inredningsidéer bidrog man till att göra patienterna mer avslappnade. Till exempel anpassades barnavdelningen med fantasifulla funktioner som språngbrädor vid diskar som tillåter barnen att kommunicera öga mot öga med sjukhuspersonalen.

Den nya miljön har lett till bättre vårdresultat för sjukhuset och höga betyg från patienterna, dessutom har sjukhuset vunnit utmärkelser för bästa design. Även om vinklingen på artikeln främst rör kundservice och få av förändringarna har digitala förtecken, utan snarare syftade till att skapa en välkomnande känsla, är tänket kring utvecklingen föredömligt. De flesta lyckade satsningar vi hittills sett inom utveckling och digitalisering i vårdsektorn har tagit utgångspunkt i att förbättra för användarna.

Institutionen för Framtidsstudier har publicerat rapporten Bortom IT – Om hälsa i en digital tid, med syfte att inspirera och väcka tankar kring vårt förhållningssätt till digtaliseringen. I rapporten ägnas ett avsnitt med titeln ”Kultur, trivsel och meningsfullhet”, åt digitaliseringen ur ett omsorgsperspektiv i äldreomsorgen. Där konstateras också att vi i digitaliseringsprocesser inte får glömma de kärnvärden som är grundläggande vår välfärd. Oavsett de tekniska lösningar och effektiviseringar digitaliseringen kan bidra med, är det förståelsen för behoven och upplevelsen hos patienterna som måste gå först.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn