Regeringen utreder med fokus på digitaliseringen

Vid Innovationsrådets möte den 24 november presenterade regeringen inriktningen för en ny digital strategi. Den nya strategin ska värna om medborgare och företag samt stödja näringslivet och samhällsutvecklingen. I en artikel på regeringens hemsida uttalar sig Ola Asplund, ledamot i Innovationsrådet, om framtiden för den svenska digitaliseringen och vilka möjligheter och utmaningar vi står inför. Han menar bland annat att takten på kompetenslyft inom utbildningssektorn behöver ökas och att samarbete är vägen framåt, samtidigt som han slår fast att ”Vi får inte undergräva förutsättningarna för vår välfärd och vårt ekonomiska välstånd.

Den 19 maj 2016 beslutade också regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera och lämna förslag till effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster (dir. 2016:39). I ett tillägg daterat 29 november ges utredaren även i uppdrag att analysera hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kan stärkas. Detta är yttersta vikt eftersom digitaliseringen i den offentliga sektorn hittills gått ganska långsamt. Utredningen syftar till att undersöka om en gemensam myndighet kan bidra till en positiv utveckling. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2017.

Förutom att undersöka hur man kan underlätta arbetet med digitaliseringen inom alla sektorer vill man även få koll på eventuella bromsklossar. Det är nämligen även tillsatt en utredning för att ta reda på om det i befintlig lagstiftning finns element som kan försvåra eller försena den digitala utvecklingen och samverkan inom den offentliga förvaltningen.

Ett exempel på lagstiftning som brukar bedömas snårig för organisationer som vill satsa på digital utveckling är ju frågan om PUL och dataskydd. Att förenkla handhavandet av sådana ärenden, och samtidigt försäkra sig om bibehållen trygghet för individen är självklart en stor utmaning för framtiden. Därför är det mycket positivt att staten har satsat stora resurser i dessa ärenden och vi väntar med spänning på presentationen om resultatet av utredningarna.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn